Verzendkosten en voorwaarden

Verzendkosten

Verzendkosten zijn:

-brievenbuspost: 3.95

-brievenbuspost aangetekend: 7.95

-pakketpost met track and trace: 6.95

-pakketpost aangetekend 8.95

 U kunt er ook voor kiezen uw aankoop op afspraak af te halen in Vught.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden webshop

I Algemeen:

 1. LieveheersVlinder is opgericht door Jacqueline van de Wiel ( hierna te noemen: Coach).
 2. Gevestigd in Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17208907.
 3. Aangesloten bij geschilleninstantie SoloPartners onder lidnummer 104380. 
 4. LieveheersVlinder richt zich op het coachen van kinderen en het begeleiden van zijn of haar ouders/ verzorgers ( hierna te benoemen als Cliënt), alsmede het organiseren van cursussen en workshops.
 5. Tevens richt LieveheersVlinder zich op het maken en verkopen van koester-, herinnerings- en troostgeschenken, alsmede het organiseren van creatieve workshops welke al dan niet verweven zijn met het coachingstraject. Deze geschenken worden besteld via de webshop, e-mail of telefoon ( door aanvrager, hierbij te benoemen als Consument).
 6. Er wordt in deze voorwaarden gesproken over ouders, daarmee wordt bedoeld: ouder(s) en/of verzorger(s) van de cliënt

 II Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met LieveheersVlinder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Aanvullende voorwaarden voor de Schotland Reis zijn gedefinieerd in paragraaf X van deze voorwaarden. 

 III Het aanbod Webshop:

 1. Het aanbod is vrijblijvend. LieveheersVlinder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door LieveheersVlinder mogelijk te maken. Als LieveheersVlinder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave aan de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LieveheersVlinder niet. LieveheersVlinder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 IV De overeenkomst Webshop:

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LieveheersVlinder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door LieveheersVlinder is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, biedt Lieveheersvlinder de mogelijkheid om te betalen via de veilige betaalomgeving van Sisow. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende produkten.

 4. LieveheersVlinder kan, binnen de wettelijke kaders, zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LieveheersVlinder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is LieveheersVlinder gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan een uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

V Herroepingsrecht produkten:

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan LieveheersVlinder bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan LieveheersVlinder retourneren, comfort de door LieveheersVlinder verstrekte redelijke en duidelijk instructies.

 3. Indien de consument na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.

 4. Indien de producten persoonlijk van aard zijn, door middel van persoonlijke voorwerpen of asverwerking, kunnen de produkten uiteraard niet worden terug gezonden. Indien het resultaat niet naar wens is, wordt er in overleg met LieveheersVlinder naar een passende oplossing gezocht. Ook hierbij geldt een termijn binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

 5. Uitsluiting van herroepingsplicht geldt als LieveheersVlinder dit vooraf schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

VI Kosten in geval van herroeping:

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal LieveheersVlinder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is in de originele staat door LieveheersVlinder of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

VII Conformiteit:

 1. LieveheersVlinder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst. De in de aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan LieveheersVlinder schriftelijk gemeld te worden. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

VIII Levering en uitvoering:

 1. LieveheersVlinder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LieveheersVlinder kenbaar heeft gemaakt.

 3. LieveheersVlinder zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht van LieveheersVlinder.

 4. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal LieveheersVlinder zich inspannen om een vervangende oplossing schriftelijk aan te dragen. Bij vervangende artikelen kan de herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van LieveheersVlinder.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LieveheersVlinder tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan LieveheersVlinder kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 7. Bij verzending van bestellingen van persoonlijke aard, waarbij gebruik is gemaakt van persoonlijke voorwerpen of asverwerking, verplicht LieveheersVlinder de consument de verzending aangetekend te verzenden. Alleen dan kan een correcte verzending worden gewaarborgd.

 8. Bij bestellingen waarbij er gebruikt gemaakt wordt van asverwerking, zorgt de klant ervoor dat de betreffende as bij LieveheersVlinder terecht zal komen, zodat deze verwerkt kan worden. De as wordt gezeefd geleverd in een klein zakje of bakje voorzien van naam, adresgegevens en ordernummer. Evt. verzending via de post is op eigen risico, ook hierbij wordt aangetekend verzenden aangeraden.

IIX Klachtenregeling:

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LieveheersVlinder, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde artikel of dienst.

 2. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dat door LieveheersVlinder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en de indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht niet in overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 4. Indien de klacht gegrond wordt bevonden door LieveheersVlinder zal deze naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

IX Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, comfort het NMI Reglement, te beslechten.

 X Privacy:

 1. Indien u iets besteld in de webshop, bewaren wij de bestellingen en facturen met uw naam en contactgegevens voor een periode van vijf jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht voor de belastingen. Betalingsgegevens en wachtwoorden worden niet door ons verzameld en bewaard. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en deze worden niet aan derden verstrekt.

XI Aanvullende voorwaarden Schotland Reis

Algemeen:

De kosten per deelnemer zijn exclusief de reiskosten van en naar ons verblijf in Fort William.

Deelnemer dient zelf te zorgen voor een geldig reisdocument en een degelijke reis- en annuleringsverzekering.

Bij een groep van 6 gasten is er een garantie dat de reis doorgaat. Dit wordt bekend gemaakt uiterlijk 20 juli 2018.

Bijzonderheden waarmee mogelijk rekening gehouden zou kunnen worden, graag bij boeking vermelden, zodat dit besproken kan worden. Te denken valt aan allergieën, dieetvoorschriften, aanpassingen ivm gezondheid. Of stel gerust je vragen van tevoren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De volledige reis en uitstapjes zijn op eigen verantwoordelijkheid.

Pilot: Wij organiseren deze reis dit jaar voor het eerst en het is daarmee een pilot. Dat betekent dat we bij onvoorziene veranderingen

de mogelijkheid hebben om het programma of de voorwaarden aan te passen. Het betekent ook dat we voornamelijk kostendekkend werken, dus we hanteren een scherpe prijs.
Uiteraard is er uitermate veel tijd, aandacht en liefde besteed aan het realiseren van dit project.

 

Aanmelding:

Aanmelding geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanbetaling (er is maximaal plaats voor 7 personen per reis).

Aanmelding is een reservering van een plaats. Blijft echter wel afhankelijk van voldoende aanmeldingen. Bevestiging van doorgang van de reis zullen wij zo spoedig mogelijk kenbaar maken, doch uiterlijk 20 juli 2018. De aanbetaling bedraagt € 222,50 ( 25% van de reissom).

Bijbetaling van € 40,- voor de. extra overnachting dient voldaan te worden voor 20 juli 2018.

Je hebt de mogelijkheid het resterende bedrag in termijnen te betalen:

- 1e Termijn: € 333,75 ( Betaling voldoen vóór 14 juli 2018)

- 2e Termijn: € 333,75 ( Betaling voldoen vóór 11 augustus 2018)

Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek, zullen we aan u vragen om de volledige reissom in één keer over te maken.

Bij verzuim of in gebreke blijven van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

 

Annulering door deelnemer:

De kosten van annulering tot 65 dagen voor vertrek: de aanbetaling van 25 %.

De kosten van annulering tussen 65 en 30 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom.

De kosten van annulering tussen 30 en 14 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom.

De kosten van annulering van 14 dagen voor vertrek of later: 100% van de reissom.

 

Annulering door LieveheersVlinder:

Je hebt recht op maximaal eenmaal de hoogte van één reissom of het reeds betaalde bedrag.

Bij onvoorziene omstandigheden ( Calamiteiten) zullen wij de beslissing maken om de reis te cancelen . Dit is bij een negatief reisadvies. Uiteraard blijft dan volledige teruggave gewaarborgd.

Bij onvoldoende deelname behoudt LieveheersVlinder het recht om de reis te annuleren

 

Aansprakelijkheid:

LieveheersVlinder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade /verlies aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis.

LieveheersVlinder is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor vergoeding bestaat uit hoofde van reis en/of annuleringsverzekering.

Indien LieveheersVlinder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Bij onvoorziene omstandigheden buiten LieveheersVlinder en/of deelnemer om:

- V,w.b. de uitstapjes, zullen wij een alternatief programma aanbieden.

- V.w.b. de locatie, zullen we er alles aan doen om een vervangende locatie te vinden. Mochten we hierin niet slagen, is LieveheersVlinder gerechtigd de reis te cancelen of eventueel te verschuiven naar een andere datum. Deelnemer is in deze situatie vrij om kosteloos te annuleren.

- Mocht er aansprakelijkheid toegerekend worden aan derden. De schade wordt noch toegerekend aan LieveheersVlinder, noch aan de deelnemer, dan draagt ieder zijn eigen schade.

Mocht de reis niet hebben voldaan aan de verwachtingen van de deelnemer op grond van de reisovereenkomst, dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden aan LieveheersVlinder, opdat er in overleg een passende oplossing gevonden kan worden.

Op elke overeenkomst tussen LieveheersVlinder en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Voor klachtenregelingen is LieveheersVlinder aangesloten bij de geschilleninstantie SoloPartners